sahypa_head_bg

önüm

Jutong Gün Led köçesiniň yşyklandyrylyşy

Gysga düşündiriş:

JUTONG gün köçe çyralary awtoulag ýollarynda, awtoulag ýollarynda, oba ýollarynda, goňşy köçelerde we ş.m. giňden ulanyldy. Qualityokary hilli ýol gün çyralary hökmünde JUTONG-nyň köçe çyralaryny howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün edýän daşky gurşaw üçin amatly önümler hökmünde görmek mümkin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köçe yşyklandyryşy

Bütin dünýäde elektrik energiýasy ýetmezçilik edýän sebitler gaty köp, ýöne kabel goýmak we jemgyýetçilik elektrik energiýasyny ulanmak olar üçin hakykatdanam gymmat.Adamlar ýagtylykda ýaşamaga mynasypdyr.Bu ýagdaýda gün energiýasy köçe çyralarymyz bu ýerde iň oňat çözgüt hödürleýär.

Gün ýol çyrasy garaşsyz ulgamdyr.Adaty köçe çyralary bilen deňeşdirilende, JUTONG gün köçe çyralarynyň çeýe gurnamasy gurmak we tehniki hyzmat çykdajylaryny ep-esli azaldyp biler.Gün induksiýasynyň köçe çyralary, dürli döwürlerde güýjüň zerurlyklaryna esaslanyp, gijäniň dowamynda garalama funksiýasyny hödürläp biler.

Gysgaça aýtsak, gün energiýasy bilen işleýän LED köçe çyralary sosial ösüş tendensiýasyna we daşky gurşawy goramagyň zerurlygyna laýyk gelýär.Bu pudak ägirt uly bazar potensialyna eýedir.Hünärmen gün şöhlesini öndüriji hökmünde JUTONG, ýokary ýol gün yşyklandyrylyşyna bolan islegleriňizi has gowy kanagatlandyrmak üçin dürli aýratynlyklar bilen ýokary hilli gün induksiýa köçe çyralaryny üpjün edip biler.

Gün köçesiniň artykmaçlyklary

Giňişleýin ýüz tutma
Gün köçesiniň yşyklary gün şöhlesiniň we iň pes temperaturanyň -10 situations bolan ýagdaýlaryna degişlidir.

ENERGI -A Tygşytlamak
Gün energiýasynyň fotowoltaik öwrülişi tükeniksiz.

Amatly we çykdajyly
Gurmakda ýönekeý.Kabel gurmak ýa-da gazuw-agtaryş işleri geçirmek üçin gün ýol çyrasynyň zerurlygy ýok.Şonuň üçin elektrik togunyň kesilmegi ýa-da çäklendirilmegi barada alada ýok.

HOWPSUZlyk
Elektrik togunyň urmagy ýa-da ýangyn ýaly hadysalar bolup bilmez.

Daşky gurşawy goramak
JUTONG tarapyndan oňat dizaýn edilen, gün energiýasy köçe çyrasy hapalanma ýa-da radiasiýa öndürmez we ses çykmaz.

UZAK HYZMAT DURMUŞY
Tehnologiýa mazmuny ýokary, dolandyryş ulgamynda akylly, hil taýdan ygtybarly.

Gün köçesiniň çyralary nähili işleýär?

Gün energiýasy bilen işleýän LED köçe çyralarynyň bäş esasy bölegi bar: LED ýagtylyk çeşmesi, fotoelektrik öýjügi diýlip atlandyrylýan gün paneli, gün batareýasy (gel batareýasy we litiý batareýasy köplenç ulanylýar), gün zarýad gözegçiligi we polýus.Gündizine, gün paneliniň naprýa .eniýesi 5V çenli ýokarlananda, gün paneli işläp başlar we güýç öndürip, gün batareýasynyň içinde saklar.Bu adaty gün energiýasy köçe çyrasynyň zarýad beriş prosesi.Garaňky düşende gün paneliniň naprýa .eniýesi 5V-den aşak düşýär, gözegçilik ediji signal alýar we öndürilen güýji almagy bes edýär.Gün batareýasy LED yşyk çeşmesi üçin güýji çykaryp başlaýar, yşyk ýakylýar.Bu boşatma prosesi.Aboveokardaky amallar her gün gaýtalanýar we gün şöhlesiniň köçe çyrasynyň gün çykýança durnukly energiýa çeşmesine eýe bolmagynyň bir usuly bolup biler.Componentshli komponentler polýusyň ýagdaýyna baglylykda gurlar.Gün ýol çyrasy şeýle işleýär.


  • Öňki:
  • Indiki: