sahypa_head_bg

Habarlar

Köçe çyra postlarynyň klassifikasiýasy we materiallary haýsylar?

Köçe çyralaryny yşyklandyrmaga islegiň artmagy bilen, goldaýan önümleri, köçe çyralary üçin bazar hem ösýär.Whatöne näme bilýärsiň?Aslynda, köçe lampa polýuslarynyň hem dürli klassifikasiýalary bar we köçe çyralary üçin ulanylýan materiallar hem başga.

Köçe yşyk polýuslarynyň we köçe çyralarynyň materiallarynyň klassifikasiýasy

1. Sement köçe çyrasy
Şäherdäki elektrik diňlerine berkidilen ýa-da aýratyn gurlan sement köçe çyralary bazara çykaryldy.

2. Demir köçe çyrasy
Demir köçe çyra sütüni, ýokary hilli Q235 polat çyra sütüni diýlip hem atlandyrylýar.Qualityokary hilli Q235 polatdan ýasalan.Galvanizli we plastmassa sepilen.30 ýyllap possyz bolup biler we gaty kyn.Bu köçe çyralary bazarynda iň köp ýaýran we ulanylýan köçe çyrasy.

3. Aýna süýümli köçe çyrasy
FRP lampa posty ajaýyp öndürijiligi bilen organiki däl metal däl materialdyr.Dürli dürlüligi bar.Onuň artykmaçlyklary gowy izolýasiýa, güýçli ýylylyga garşylyk, gowy poslama garşylyk we ýokary mehaniki güýç, ýöne kemçilikleri döwük we ýaramaz garşylygy.Şonuň üçin bazarda kän ulanylmaýar.

4. Alýumin garyndysy köçe çyrasy
Alýumin garyndysy köçe çyrasy polýusy ýokary güýçli alýumin garyndysyndan ýasalýar.Öndüriji diňe bir işgärleriň howpsuzlygyny adamlaşdyrman, eýsem ýokary güýje hem eýe.Surfaceerüsti bejerginiň zerurlygy ýok.Şeýle hem 50 ýyldan gowrak wagt bäri poslama garşylygy bar we örän owadan.Has ýokary görünýär.Alýumin garyndysy arassa alýuminiýden has gowy fiziki we mehaniki aýratynlyklara eýedir: aňsat gaýtadan işlemek, ýokary çydamlylyk, giň amaly diapazon, gowy bezeg täsiri, baý reňkler we ş.m.Bu köçeleriň köpüsi daşary ýurtlarda, esasanam ösen ýurtlarda satylýar.

5. Poslamaýan polatdan köçe çyrasy
Poslamaýan polat lampa polýuslary, titanyň ergininden soň ikinji ýerde, polatda iň oňat himiki we elektrohimiki poslama garşylygy bar.Oururdumyz ýerüsti gyzgyn galvanizleýiş usulyny ulanýar we halkara ülňülerine laýyk gelýän gyzgyn galvaniz önümleriniň hyzmat möhleti 15 ýyla ýetip biler.Otherwiseogsam, ýetilmekden uzakdyr.Olaryň köpüsi howlularda, ýaşaýyş ýerlerinde, seýilgählerde we beýleki ýerlerde ulanylýar.Atylylyga garşylyk, ýokary temperatura garşylyk, pes temperatura garşylyk we hatda aşa pes temperatura garşylyk.


Iş wagty: Mart-29-2022